پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب تئوری اثباتی حسابداری تألیف زی مرمن و واتز ترجمه پارسائیان
پاورپوینت با موضوع تعالی سازمان و جوایز کیفیت
پاورپوینت حسابداری صنعتی (1) دانشگاه پیام نور - فصل اول
پاورپوینت حسابداری منابع انسانی
پاورپوینت حسابداری میانه 1 دانشگاه پیام نور
پاورپوینت مراحل حسابداری پيمانكاری
پاورپوینت مدیریت مالی 2 دانشگاه پیام نور
پاورپوینت مدیریت مالی 1 دانشگاه پیام نور
پاورپوینت شخصیت از دیدگاه میلون
پاورپوینت حسابرسی 2 دانشگاه پیام نور